Uygarlığın Huzursuzluğu

Uygarlığın Huzursuzluğu

Uygarlığın Huzursuzluğu

Uygarlığın Huzursuzluğu

Kitap Künyesi

Yazar

Sigmund Freud

Yayınevi

Cem Yayınevi

Sayfa Sayısı

91

Kitabın Türü

Psikoloji

Çevirmenin
Adı

Can İdemen

Uygarlığın Huzursuzluğu Kitap İncelemesi

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud bireyler üzerinde yaptığı çalışmaları genele de uyarlamış ve toplumsal olaylar, uygarlık, uygarlığın gelişimi gibi konular üzerine de çalışmalar yapmıştır. Yaptığı bu çalışmaları farklı eserlerde ve farklı yıllarda topluma sunmuştur. Psikanalizi yalnızca birey odaklı değil, toplum odaklı da incelemiş ve 1930’da Uygarlığın Huzursuzluğu kitabını çıkardı.

Çizgi

Esere Dair


Kitabın genel hatlarına bakacak olursak okuduğumuz kitap 8 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümde insanın doğası, dine bakış açısı, sosyal ve siyasal ilişkileri gibi farklı konular ele alınmıştır. Her bir bölüm kendi içerisinde ilk cümlesinden son cümlesine kadar yoğun ve ağır şekilde ilerlediği için bölümler için kısa özetler çıkarmak anlam bütünlüğü açısından belki de sizler tatmin etmeyecektir. Lakin kabaca örnek verecek olursak ikinci bölümdeki çalışmasıyla Freud, “Yaşamın amacı nedir?” sorusu üzerinden belirli noktalara değinmiştir. Hatta insanların yaşama amaçlarını sorgularken düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir;
“…Bu soruyu soran düşünürlerin birçoğu, eğer yaşamın bir amacı olmadığı ortaya çıkarsa gözümüzde değerinin kaybolacağını ileri sürdüler. Gerçi bunların hiçbirinin önemi yok çünkü bu soruyu duymazlıktan gelme alışkanlığımız var; çünkü insanoğlu, kibrinden dolayı kendisini en üstün ırk olarak görüyor.”
Bu kadar kesin bir ifadeden sonra bu cümleyi düşünüp tarttığımızda görüyoruz ki bireylerden yola çıkarak topluma dair çok can alıcı bir analizde bulunmuştur. Tabi toplumumuz da yaşayan tek ırk, tek canlı biz olmadığımız için insanların diğer canlılara bakış açısını da ele almıştır. Ve sözlerine şu şekilde devam etmektedir;
“Hayvanlara gelince, onların yaşam hakları konusunda fazla söz etmiyoruz, insanlara hizmet etmek için var olduklarını kabul ediyoruz.”
Günümüzde bile bazı insanların bu düşüncede olduğunu söyleyebiliriz lakin gün geçtikçe hayvan haklarına önem veren bilinçli bir toplum olma ve hayvanlara ideal bir yaşam alanı yaratma yolunda ilerlediğimizi ümit ediyorum.
Sonuç olarak psikoloji türündeki içeriklerle ilgilenenlere farklı düşünmeye sevk eden, ağır, okuması zor ve teknik terim içeren bu kitabı tavsiye edebilirim.

Metehan Anaç

Founder of Lectopus

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. Anaçlar Tarım şirketi olarak Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye’de tarımın çeşitli alanlarında bulunmaktadır. Aynı zamanda “Lectopus: Kitap İnceleme Platformu” kurucusudur.

“sonrasında”, “ardından”, “vakıa”, “gerçi”, “karşın”, “tümüyle”, “bütünüyle”, “tamamıyla”, “genelde”, “diğer”, “başka”, “önce”,.

       “öncesinde”, “sonra”, “yanısıra”, “ama”, “muhakkak”, “kesinlikle”, “şüphesiz”, “elbet”, “elbette”, “kuşkusuz”, “başlıca”, “bilakis”, “aksine”,.

       “tersine”, “devamında”, “özellikle”, “bilhassa”, “nihayet”, “nihayetinde”, “neticede”, “ayrıyeten”, “dahası”, “çoğunlukla”, “genellikle”,.

       “genelde”, “dolayısıyla”, “gelgelelim”, “aslında”, “doğrusu”, “mamafih”, “binaenaleyh”, “evvelce”, “önceden”, “şöylelikle”, “örneğin”, “mesela”,.

       “nitekim”, “mademki”, “şimdi”, “halihazırda”, “i̇laveten”, “aynen”, “nazaran”, “nedeniyle”, “yüzünden”, “umumiyetle”, “ekseriye”, “amacıyla”,.

       “gayesiyle”, “velhasıl”, “ezcümle”, “özetlersek”, “etraflıca”, “tafsilatlı”, “genişçe”, “bilfiil”, “filhakika”, “evvela”, “i̇lkin”, “en önce”,.

       “birincisi”, “i̇kincisi”, “üçüncüsü”, “sonuncusu”, “tıpkı”, “topyekun”, “hem”, “ne”, “kah”, “ister”, “ya”, “gerek”, “ha” ];.

        “o halde”, “bundan böyle”, “demek ki”, “ne yazık ki”, “görüldüğü gibi”,.

“i̇lk olarak”, “son olarak”, “ne var ki”,.

       “buna rağmen”, “yine de”, “başka bir deyişle”, “açıklamak gerekirse”, “özetlemek gerekirse”, “kısaca söylemek gerekirse”, “görüldüğü gibi”,.

       “ve bunun gibi”, “halbu ki”, “buna göre”, “ona göre”, “ek olarak”,

“her ne kadar”, “velev ki”, “olmakla beraber”, “bile olsa”, “i̇le beaber”,.

       “i̇le birlikte”, “her şeye rağmen”, “bütün yanlarıyla”, “bütün yönleriyle”, “ele alacak olursak”, “baştan sona”, “diğer bir”, “başka bir”,.

       “daha önce”, “daha sonra”, “bundan başka”, “bunun yanında”, “bunun yanı sıra”, “bununla birlikte”, “buna ilaveten”, “bunun dışında”, “elbette ki”,.

       “muhakkak ki”, “belli başlı”, “karşılaştırmak gerekirse”, “karşılaştırmalı olarak”, “aynı zamanda”, “sonuç olarak”, “diğer taraftan”,.

       “diğer bir taraftan”, “buna karşılık”, “tam tersine”, “buna bağlı olarak”, “buna parelel olarak”, “i̇kinci olarak”, “üçüncü olarak”,.

       “aynı derecede”, “eşit olarak”, “başta olmak üzere”, “en sonunda”, “açık bir şekilde”, “ana hatlarıyla”, “genel itibariyle”, “genel anlamda”,.

       “genel olarak”, “bunun için”, “bu nedenle”, “bundan dolayı”, “bu sebeple”, “dolayısı ile”, “her halükarda”, “aynı biçimde”, “aynı şekilde”,.

       “bu esnada”, “bu arada”, “hal böyleyken”, “bağlı kalmaksızın”, .

“açık olarak”, “belli ki”, “ayrıntılı olarak”, “bundan önce”, “sözün kısası”,.

       “az ve öz bir şekilde”, “tüm ayrıntılarıyla”, “bu şekilde”,.

“o yüzden”, “bu sayede”, “buradan hareketle”, “buna mukabil”, “en önemlisi”,.

       “her şeyden önce”, “esas olarak”, “hepsinden önce”, “hepsinden öte.

“, “hepsinden ötesi”, “her şeyin üzerinde”, “her şeyin ötesinde”,..

       “hepsinden önemlisi”, “asıl önemlisi”, “her şeyi hesaba katarak”,.

“bütün olarak”, “her şey göz önüne alındığında”, “pararel olarak”,.

       “diğer bir nokta”, “diğer açıdan”, “öyle ya da böyle”, “doğrusunu söy.

lemek gerekirse”, “i̇şin doğrusu”, “aslına bakılırsa”, “gerçek şu ki”,..

       “hattı zatında”, “aslına bakıldığında”, “aslına bakarsak”, “i̇şin aslı”, “sonuç itibariyle”, “örnek olarak”, “örneleyecek olursak”,.

       “görülebileceği gibi”, “görülebileceği üzere”, “görüldüğü üzere”, “söylendiği gibi”, “söylenildiği gibi”, “söylediği gibi”, “söylediğim gibi”,.

       “olduğu kadar”, “önceden belirtildiği gibi”, “önceden söylendiği gibi”, “yukarıda gösterildiği gibi”, “eninde sonunda”, “önünde sonunda”,.

       “şu anda”, “bu sırada”, “bununla beraber”, “bu noktada”, “bunun ışığında”, .

“bunların ışığında”, “aşikar olarak”, “aynı sebeple”, “bir de”,.

       “doğru da olsa”, “doğru bile olsa”, “öyle bile olsa”, “öyle de olsa”, .

“i̇le ilgili”, “olsa bile”, “eğer ki”, “olsa dahi”, “ondan dolayı”,.

       “o sebepten dolayı”, “bu yüzden”, “onun için”, “esas itibarıyla”, .

“aynı sebepten dolayı”, “bu amaçla”, “zaman zaman”, “arada sırada”,.

       “dönem dönem”, “arada bir”, “diyelim ki”, “farz edelim ki”, “farz edersek”, .

“kısaca söylecek olursak”, “tek kelimeyle”, “birkaç kelimeyle”,.

       “sözün özü”, “en nihayetinde”, “uzun uzadıya”, “her iki durumda da”, .

“özü itibariyle”, “amacı ile”, “olması için”, “başka bir ifadeyle”,.

       “diğer bir deyişle”, “i̇lk önce”, “bir yandan”, “bir taraftan”, .

“hatırlatmak gerekirse”, “bu bağlamda”, “gel gelelim”, “her şey hesaba katılırsa”,.

       “bütüne bakıldığında”, “belirtildiği gibi”, “bir başka ifadeyle”, .

“lafı toparlamak gerekirse”, “bu düşünceyle”, “bu maksatla”, “bu doğrultuda”,.

       “bu niyetle”, “hem de”, “ne de”, “ya da”, “gerek    se de” ];.